CustomTools – Automatic file naming and project management

CT-logo-greyCustomTools is a collection of many tools which solve some of the most common time-consuming tasks in SOLIDWORKS. If you do not use any PDM system today, or are going to use the new PDM Standard released in 2016, CustomTools offers great functionality. It even adds capabilities to our customers using PDM Professional (former EPDM).

The keyword is automation and today I will explain more about the automatic file naming and project management possibilities in Custom Tools.

(Innlegget er på NORSK etter den engelske versjonen)

CT apps

 

Automatic File Naming

Let’s start by identifying the issues we face in SOLIDWORKS today regarding file naming.

 1. File names must be manually typed in
 2. Document codes are shared manually
 3. Unsafe and time-consuming way
 4. Lack of file naming consistency between designers and files

CTtools

CustomTools solves all of these issues with the custom properties tool. It is possible to use a custom property or a combination of properties to name documents. Document codes are automatically shared between users and there are several options to help you get the exact result you want. These include:

 • Key-Value pairFile name
 • Unlimited number of sequences
 • Sequences can freely be defined
 • Retrieve property value from the parent
 • Associate a project name/number to the file name
 • Generate a drawing per configuration
 • Save a property in upper case
 • Define preceding/trailing characters
 • Project or custom property specific sequence numbering
 • Filename reflects changes in property value
 • Copy & rename existing drawings automatically
 • Supports virtual and internal components
 • Supports all SOLIDWORKS file operations such as Form New Assembly

When the setup is complete, file naming will be more consistent. It will help you eliminate file naming errors and duplicates. It is possible to generate advanced file names easily, and of course another great benefit is that this is now all automatic so the user can focus on design rather than file names.

Project Management

Again, let’s start with identifying the issues we face today regarding project management.

 1. No such tool available in SOLIDWORKS/PDM/WPDM!
 2. Defined by the user and managed manually
 3. Folders and properties are defined manually
 4. Time consuming

CT_projectsIn CustomTools we are able to define one or multiple projects which is easily accessible from the custom properties tool as we looked at earlier. We can define specific file naming rules based on projects and assign default property values for parts, assemblies and drawings.

 

 

With this setup, all documents will now be saved in the correct folder with correct names. We can name and save a file without the need to browse for a folder. We can manage all SOLIDWORKS files based on project and even load default custom properties values based on the project or user.

A final and important note is that these tools are available today. Contact salg@pronor.com for an offer. We can guarantee that the cost will not be an issue.

Look out for more blogs about CustomTools at a later date.

———————————————————————————————————-

CT-logo-greyCustomTools er en samling med verktøy som løser noen av de vanligste og mest tidkrevende operasjonene i SOLIDWORKS. Hvis du ikke benytter et PDM system i dag, eller har tenkt å begynne å bruke PDM Standard som kommer nå i 2016 versjonen, så tilbyr CustomTools ekstra funksjonalitet. Også dere som benytter PDM Professional (tidligere EPDM) får nytte av CustomTools.

Nøkkelordet er automasjon, og i dag skal jeg snakke mer om mulighetene for automatisk filnavngivning og prosjektstyring i CustomTools.

Automatisk filnavngivning

La oss starte med å identifisere problemene vi møter i SOLIDWORKS i dag med tanke på filnavngivning.

 1. Filnavn må skrives inn manuelt
 2. Dokumentkoder blir delt manuelt
 3. Utrygt og tidkrevende
 4. Manglende konsistens på filnavn mellom designere og filer

CTtools

CustomTools løser alle disse problemene med Custom Properties verktøyet. Det er mulig å benytte en eller flere custom properties for å navngi filer. Dokumentkoder blir automatisk delt mellom brukere og det er en masse valg som gjør det mulig å få akkurat det resultatet man ønsker, dette inkluderer:

 • Nøkkelverdi parFile name
 • Uendelig antall sekvenser
 • Sekvenser kan fritt defineres
 • Hent property verdi fra “parent”
 • Assosier et prosjekt navn/nummer til filnavnet
 • Generer en tegning per konfigurasjon
 • Lagre en property med store bokstaver
 • Definer foregående/etterfølgende tegn
 • Prosjekt- eller custom property-spesifikk sekvensnummerering
 • Filnavn reflekterer endringer i property verdi
 • Kopier & gi nytt navn til eksisterende tegninger automatisk
 • Støtter virtuelle og interne komponenter
 • Støtter alle SOLIDWORKS filoperasjoner som “Form new assembly”

Når oppsettet er ferdig vil filnavngivningen være mer konsekvent. Det vil eliminere feil i navngivning samt duplikater. Det er lett å generere avanserte filnavn, og en annen stor fordel er at alt nå er automatisk slik at brukeren kan fokusere på design heller enn filhåndtering.

Prosjektstyring

La oss igjen identifisere problemer vi støter på i SOLIDWORKS i dag med tanke på prosjektstyring.

 1. Det finnes ikke noe slikt verktøy i SOLIDWORKS/PDM/WPDM!
 2. Definert av brukeren og styrt manuelt
 3. Mapper og properties er definert manuelt
 4. Tidkrevende

CT_projectsI CustomTools har vi mulighet til å definere ett eller flere prosjekter som er lett å komme til via Custom Properties-verktøyet vi så på tidligere. Vi kan definere spesifikke filnavnregler basert på prosjekter og tilegne filer standard properties for deler, sammenstillinger og tegninger.

 

 

Når alt er satt opp slik vi ønsker vil alle dokumenter bli lagret i riktig mappe og med riktig navn. Vi kan navngi og lagre en fil uten å måtte bla oss frem til en mappe. Vi kan håndtere alle SOLIDWORKS filer basert på et prosjekt og laste inn standard custom properties basert på prosjektet eller brukeren.

En viktig melding til slutt. Dette produktet er tilgjengelig i dag. Kontakt salg@pronor.com for et godt tilbud. Vi kan garantere at kostnad ikke vil være et problem.

Se opp for flere blogger om CustomTools på et senere tidspunkt.

PS: Visste du at vi tidligere har publisert en blogg om eksport av BOM Til Excel rapport med CustomTools? Hvis ikke, få med deg den her: https://pronorblog.wordpress.com/2015/08/27/eksportere-bom-i-excel-med-customtools/

 

About Jon Anders Østerud

Applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in CustomTools and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s