Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

Vi skal her se nærmere på maler for arbeidstegninger og oppsett av tegningsarkmaler. Tegningsarkmaler er i SolidWorks omtalt som Sheet Format, og kan gjenbrukes på tvers av ulike arbeidstegningsmaler, som er én av flere malfiltyper i SolidWorks.

For arbeidstegninger så opererer man med et tittelfelt på de aller fleste ark. Dette tittelfeltet er en del av tegningsarkoppsettet, som også inkluderer rammen og arkstørrelsen. Tegningsarkoppsett kan forhåndsdefineres og lagres ut, fortrinnsvis til nettverkslokasjon. I Tools | Options | System Options | File Locations | Sheet Formats bestemmer man hvor SolidWorks skal lete etter forhåndsdefinerte tegningsarkoppsett.

Så hva er forskjellen på malen for arbeidstegning og definisjonen av tegningsark?

Tegningsmalen inneholder informasjon om:

 • Innstillinger satt i Tools | Options | Document Properties.
 • Eventuell definisjon av standard views som skal legges ut. For eksempel Front View
 • Eventuelt hvilket tegningsarkoppsett som skal brukes – brukes det mange forskjellige tegningsarkoppsett kan det være lurt å ikke ha dette ferdig definert i tegningsmalen på grunn av antall filer og oppdateringsarbeid.

Tegningsarkmalen inneholder typisk:

 • Definisjon av arkstørrelse
 • Firmaets logo
 • Automatisk innsetting av komponentens navn, vekt, materiale etc
 • Revisjonsnummer
 • Konstruktørens navn
 • Informasjon om arkets skala
 • Plasseringspunkt for stykkliste og andre tabeller
 • Og alt annet man kan tenke seg å ha med som standard statisk informasjon

All info om for eksempel materiale, vekt og volum kan hentes automatisk fra modellfilen som er plassert på tegningen. Dette forutsetter at riktige egenskaper er satt opp i malene som man bruker for å lage modellene sine.

Definering av arkoppsett

Åpner vi nå en tom arbeidstegning ved hjelp av File | New… og velger en mal for arkoppsett, så vil Feature Manager se nogenlunde likt ut som i bildet til høyre. Her er Draw4 navnet på arbeidstegningen, Sheet1 navnet på arket og Sheet Format1 indikerer at vi har valgt et arkoppsett.

Høyreklikker vi på arkets navn, i dette tilfellet Sheet1 og velger Properties, kan vi modifisere det ferdig definerte arkoppsettet eller velge et annet oppsett fra listen, som hentes fra standardmappen for arkoppsett, definert under Tools | Options | System Options | File Locations | Sheet Formats. Ved å klikke Browse… så vil SolidWorks den samme mappen, men du kan også hente arkoppsett fra andre lokasjoner.

Høyreklikker vi på arbeidstegningen vår så har vi et menyvalg tilgjengelig som heter; Edit Sheet Format. Ved å aktivere denne så skifter vi fokus til redigering av selve arkoppsettet, mest aktuelt her er tittelfeltet. Dette er bygd opp av vanlige skisseverktøy og med bruk av tekstfelt. Tekstfeltene finner man i Command Manager | Annotation | Note.

Når man står i et tekstfelt så vil man i Property Manager, i panelet til venstre, ha tilgang til en knapp for Link to Property. Dette gir deg en dialogboks med tilgang til alle filegenskaper fra tegningsfilen, modellfilen som er plassert på tegningen og komponenter man eventuelt har knyttet tekstboksen til.

Vi har fire følgende valg for uthenting av egenskaper:

 • Current document ( $PRP:”<egenskapnavn>” )
 • Model in view specified in sheet properties ( $PRPSHEET:”<egenskapnavn>” )
 • Model in view to which the annotation is attached
 • Component to which the annotation is attached

De to sistnevnte er aktuelle for tekstfelt på selve arbeidstegningen og ikke tittelfeltet i seg selv. De to første valgene peker altså til arbeidstegningen selv med, Current document, og til den refererte modellen med, Model in view specified in sheet properties.

Har man da brukt en part-fil som inneholder egenskapen; Material, og laget arbeidstegningen på bakgrunn av denne så vil man da altså kunne finne denne egenskapen i nedfellsgardinen for, Model in view specified in sheet properties.

SolidWorks vil da sette inn følgende kode i tekstfeltet ditt: $PRPSHEET:”Material”. Hvis komponenten som arbeidstegningen referer til har en egenskap Material vil altså denne benyttes i dette feltet.Man kan også direkte skrive inn kode i tekstfeltet selv istedenfor å gå omveien om Link to Property-dialogen.

Lagre arkoppsett og tegningsmal

Ved hjelp av File | Save Sheet Format… lagrer man altså arkoppsettet. Deretter bør man slette arkoppsettet fra arbeidstegningen, noe man gjør fra historietreet. Til slutt lagrer man arbeidstegningen som en mal gjennom File | Save As… , og velge filtype Drawing Templates (*.drwdot); selvfølgelig etter å ha satt opp alt riktig under Tools | Options | Document Properties.

Grunnen til at vi anbefaler å fristille tegningsmalen fra arkoppsettet, er at man gjerne ikke har de samme detaljene under Tools | Options | Document Properties på alle tegninger. For eksempel meter noen ganger og millimeter andre ganger. Samtidig bruker man ikke alltid samme arkstørrelse i alle sammenhenger. Skal man da ha tegningsmaler med ferdig arkoppsett blir det i de fleste tilfeller flere filer å holde styr på. Dessuten må man inn og oppdatere både på tegningsmalen og i arkoppsettfilen dersom man skal gjøre endringer.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Arbeidstegninger, Standardisering and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Tittelfelt og mal for arbeidstegninger

 1. Pingback: Hvordan få logo inn i en tegningsmal | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s